bg

Работа в Европейския парламент

Цветелина Пенкова е български представител в 9-тия парламентарен мандат на Европейския парламент, член на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП

участва в четири парламентарни комисии:

 • Комисия по бюджетен контрол: Комисията следи, проверява и контролира изразходването на средства от всички институциите на ЕС. Отговаря за европейските програми, финансирани от ЕС и изразходването на средствата по тях от държавите членки. Комисията извършва проверки и подава информация, при евентуални неточности към съответните институции. Работи активно с Европейската сметна палата и ОЛАФ.
 • Комисия по регионално развитие: Комисията следи структурните и инвестиционните фондове, свързани с политиките в по регионално развитие и сближаване (кохезионна политика). Разпределението на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, политиката по сближаване и другите инструменти на регионалната политика на Съюза. Акцент в работата е Зеления пакт и предвидените средства/фондове и механизми за финансиране на прехода към ниско-въглеродна икономика.
 • Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите: Комисията работи за общите регулации на единния европейски пазар и защита на правата на европейските потребители. Комисията извършва координацията на националните законодателства на страните членки по темите на вътрешния пазар и митническия съюз, като хармонизира техническите стандарти, свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги, с изключение на финансовия и пощенския сектор. Други акценти са таксите за роуминг, проблемът с различният стандарт при храните,  цифровите услуги, дигиталните теми и други.
 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика: Комисията обхваща промишлеността, високотехнологичната индустрия, изследванията, енергийната политика, информационните технологии и телекомуникациите. Мерките за сигурността на енергийните доставки в ЕС, насърчаването на енергийната ефективност и енергийното спестяване,  разработването на нови и възобновяеми източници на енергия и взаимната свързаност на енергийните мрежи, включително изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на енергийната инфраструктура. Теми за дебат са Договора за Евратом и Агенцията за доставки на Евратом, ядрената безопасност, извеждането от експлоатация на производствени мощности и унищожаването на отпадъци в ядрения сектор. В рамките на дейността на комисията спадат и въпросите, свързани с координация на европейската космическа политика и на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA).

УЧАСТВА В ТРИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЛЕГАЦИИ:

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия: Делегацията работи по всички аспекти на преговорите и подготовката за присъединяването на Сърбия към ЕС. Комитетът участва активно в процеса, като се събира два пъти годишно. Акцентира се върху функционирането на демократичните институции, подобряването на избирателната среда, засилването на междупартийния диалог, защитата на основните права и свободи, регионалното сътрудничество и диалога Белград-Прищина. За пръв път в тази делегация има представител на България.
 • Делегация за връзки с Япония: Делегацията е сформирана през 1979 г. и оттогава провежда ежегодни между-парламентарни срещи (IPM) със своите колеги от японска страна. Околната среда, изменението на климата, сигурността и отбраната, развитието и управлението на кризи са области от изключително значение за ЕС и Япония и затова залягат като основни акценти в работата на делегацията.
 • Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) – Делегацията е сформирана през 1979 г. като дейността й се фокусира върху провеждането на дискусии с официални представители в рамките на форуми на АСЕАН и в десетте страни – Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианмар, Филипини, Сингапур, Тайланд и Виетнам. Темите, които се обсъждат са свързани с търговските политики, икономиката и социалното развитие на страните, проблемите с човешките права, върховенството на закона, доброто управление, сигурността, миграцията и регионалното сътрудничество.

Цветелина Пенкова изпълнява няколко основни парламентарни дейности, сред които са изготвяне на доклади в качеството си на докладчик или докладчик в сянка по теми от общ интерес за Съюза, участие в пленарни заседания и водене на дебат с останалите институции на ЕС, изискващи устен или писмен отговор.

На този етап, Цветелина Пенкова е определена от компетентните комисии да следи напредъка и договаря компромисни текстове като докладчик в сянка по няколко основни доклада.

 1. ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции;
 2. ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2018 година;
 3. ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение;
 4. ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Клаус-Хайнер Лене за член на Сметната палата;

Участие в социални каузи:

 • Посланик на хората страдащи от епилепсия в Европейския парламент
 • Участие в инициативата „Европейски ангажимент за деменцията“ на фондация Алцхаймер България

Акценти

REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

03-03-2020 A9-0069/2020 PE639.827v02-00

REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the eighth, ninth, tenth and eleventh European Development Funds for the financial year 2018

03-03-2020 A9-0057/2020 PE639.836v02-00

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

29-01-2020 P9_CRE-PROV(2020)01-29(1-530-0000)