bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 


Обща информация
Настоящият сайт https://www.tsvetelinapenkova.eu/ („Сайтът“) е създаден с цел предоставяне на информация относно дейността на Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент.
Сайтът е собственост на Цветелина Пенкова („Собственик на Сайта“) и се редактира от нейния екип. 
Коментарите на Сайта ангажират само техните автори, но не и Европейския парламент.
Използването на Сайта се осъществява в съответствие с приложимото право и настоящите общи условия. Може да променяме настоящите Общи условия по всяко време. Затова каним посетителите на Сайта да ги проверяват от време на време.


Интелектуална собственост
Всички права на интелектуална собственост върху Сайта, както и върху съдържанието, публикувано на или достъпно чрез Сайта принадлежат на Собственика на Сайта, освен ако не е обозначено друго. 


Ограничаване на отговорността
Собственикът на Сайта прави всичко възможно, за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Той не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Сайта. Цялата информация на Сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Собственикът на Сайта полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.


Собственикът на Сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този Сайт.
Собственикът на Сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки.


Приложимо право
Настоящите общи условия са съставени и подлежат на тълкуване в съответствие с приложимото българско законодателство. 
Съобщения


Ако желаете да се свържете със Собственика на Сайта, можете да го направите или по имейл на: nikola.mitov@la.europarl.europa.eu, или чрез нашата форма за контакт.

Последно обновени на 28.04.2020